Ordes de subvencións Xunta de Galicia

Subvencions para formento da silvicultura.
Os traballos que se poden solicitar nesta liña de axudas son: rareos, desbroces previas a podas e podas en masas de conniferas e de frondosas .A cuantia da subvención e do 100%.A superficie mínima a solicitar e de 3 has en coto redondo para montes veciñais de menos de 50 has e de 5 has en coto redondo para montes veciñais de masi de 50 has .En todos os casos , a superficie máxima a solictar e de 50 has .
Se a superfice a solicitar e de menos de 10 has , non se precisa proxecto tecnio ; se e maior hai que presentar o proxecto tecnico cando veña aprobada a solicitude .O prazo de presentación de solicitudes remato o 29 de Xaneiro de 2016.
Subvencions para primeira forestación en terras non agricolas e creación de superficies forestais .
Os traballos que se poden solicitar nesta liña de axudas e para a primeira forestación con connifereas ou frondosas .Non se poden solicitar naqueles montes veciñais que existira tradicionalmente arborado ou que teñan fración de cabida cuberta en mais do 20%..Para montes de menos de 50 has a superfice mínima a pedir e de 5 has e para montes superio-
res a 50 has e de 10 has .En ambolos dous casos a superficie máxima a pedir e de 40 has .
A sollicitude as subvencion esixe a presentación de un proxecto tecnico , a subvención é do 100% e o prazo de presentación de solicitudes remata o 29 de Xaneiro de 2016.
 
Subvencions para a prevención de danos causados por incendios ou catrastofes naturais.
Os traballos que se poden solicitar nesta liña de axudas son para o control selectivo de combustibel e para a construción de puntos de auga.
No primeiro dos casos podense solicitar axudas para :desbroce de areas de cortalumes ,eliminación de mato nas faixas auxilliares ,desbroce en rexenerado natural e desbroce de penetración ,rareo e eliminación de restos.
No segundo dos casos e para construcions de puntos de auga .
A superficie mínima do monte veciñal para poder pedir as solicitudes e de 100 has , permitindo pedilas as mancomunidades de montes ou a agrupación de comunidades de montes de un propio concello ou de concellos limítrofes .
As superficies mínimas a solicitar e de 5 has e a máxima , para montes agrupacions de montes o mancomunidades e de 30has se non pasan de 1000 has ou de 40 se pasan .A subvencion e do 100% e remata o plazo de
presentación o 29 de Xaneiro de 2016